REBUS (2,3,3,4,3,2)

         100,  Autor: Vladimir Šarić

REBUS (5,1,5,5,6)

      101       Aiutor: Tonči Milat

 ∗
 REBUS (2,5,7,2,5)
      102       Autor: Mirka Šajić
 REBUS (5,4,4,5)
 103       Autor: Zoran Radisavljević
 REBUS (2,8,2,9)
     104            Autor: Boris Nazanski
REBUS (4,4,1,8,4)
 105        Autor:Tonči Milat
REBUS (1,4,6,4)
 106         Autor:Branislav Nikić
 ∗
 ∗
 ∗
 ∗
 ∗
 ∗


REŠENJA:
100 – Volim izazove uživo  (Vo lim iza zove uži vo)
101 – LOLE KUPE SKUPE HARMONIKE (Lolek u pesku pehar Monike)
102 – POOČIM ANU TRI JEZIKA UČI (Po očima nutrije Zi kauči)
103 – SANDALOVINA JE SKUPA (Sanda lovi naje skupa)
104 – POLIVA DAMA SUVE SLAČICE ( Po livadama su veslačice)
105 – PONIŽENA SKUPINA MAHERA (Poni žena s kupinama Hera)
108 – UBILA ME KOLIZIJA  ( U Bila Mekoli zija)
249 – Ми не радимо (минер А, дим О)
2423 – Какав идиот Иван (Кака види Оти ван)
2424 – До Ковина Мара кани (докови на Маракани)
2425 – Ми смо радосне, Жане (мис мора до Снежане)
2427 – Урин гусара (у рингу Сара)
 2429 – Загоре ми ручак (Загор Емиру Чак)
2430 – Завештање тела (веш Тање те Лаза)
2431 – Добила отирач Уна (до Била Оти рачуна)
2432 –  Мучимо ли на фејсу? (мучи Молина Фејсу)

2433-Мастику продала Вера (маст и куп Рода Лавера)

2434 – Лије сузе Мира (лијес уз Емира)
2545 . Фер аристократа (Ферари, сто крата)
2546 – С олука цури смеће (сол у каци рис меће)
 2547 -Пет Руса вани (Петр у савани)
2556 – Костини шамари Јашара повалили (кости, ниша, Марија Шарапова, Лили)
2575 – Довели Когана на сабор (до великог ананаса бор)
2576 – Голи цар у Нишу (голица Руни Шу)
2577 – И ја сам у штиклама (Ија са муштиклама)
2591 – Кира сируп ули (кирасир у Пули)
2597 – Ананас тражили старом Антенору (Ана на стражи листа роман тенору)
 2598 – Алкохол и Вери смета (Ал, Кох, Оливер, Исмета)
2600 – Нападачи Перистерија (напа Дачи, Пери Стерија)
2629 – Прелете најпре комета (Преле, те нај преко мета)
2630 – Уши Душанки зебу (у Шиду шанк и зебу)
2631 – Мирис кише на Балкану (ми, рис, Киш, Ена, бал, Кану)
2662 – Поплавила Вицана Јасеница (поп, лав и лавица, наја, сеница)
2664 – Буја Сава (Бујас, Ава)