Sav materijal koji se odnosi na ukrštene reči na ovom internet sajtu je vlasništvo autora, zaštićen je Zakonom o autorskim pravima i svaka neovlaštena upotreba može predstavljati kršenje Zakona o autorskom i srodnim pravima, ili kršenje zakona iz oblasti intelektualne svojine.

Sav sadržaj koji se odnosi na ukrštene reči možete pregledati, kopirati, štampati ili preuzimati isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu i u informativne svrhe, pod uslovom da sve naznake o autorskim pravima ili drugim vlasničkim informacijama koje su sadržane u originalnom dokumentu zadržite u svim kopijama.

Ni na koji način  ne možete menjati sadržaj koji se odnosi na ukrštene reči na ovom sajtu niti ih reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe.
Autor ni na koji način ne garantuje da će sadržaj internet stranica biti blagovremeno ažuriran, da neće sadržati izvesne greške, da će u svakom trenutku izlaziti u susret zahtevima korisnika.

Autor zadržava pravo da izmeni ili povuče deo ili čitavu internet stranicu u bilo kom trenutku, a bez prethodnog obaveštavanja korisnika. Svaka izvršena izmena smatra se aktuelnom nakon što korisnik poseti tu internet stranicu. Korisnici ove internet stranice nemaju prava na naknadu bilo koje vrste štete zbog nemogućnosti da koriste istu.

PAŽNJA: UPOTREBOM OVOG INTERNET SAJTA POTVRĐUJETE DA STE PROČITALI, RAZUMELI I PRIHVATILI USLOVE KORIŠĆENJA I SLAŽETE SE DA STE OBAVEZNI DA IH POŠTUJETE, KAO I SVE DRUGE PRIMENLJIVE ZAKONE I PROPISE. UKOLIKO NE PRIHVATATE OVE USLOVE, NEMOJTE KORISTITI OVAJ INTERNET SAJT.